แพทยสารทหารอากาศ

ชื่อวารสาร: แพทยสารทหารอากาศ: Royal Thai Air Force Medical Gazette Print ISSN: 0125-0455 TCI: กลุ่มที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: กรมแพทย์ทหารอากาศ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 1 พ.ค. 2563 วารสารแพทยสารทหารอากาศ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Royal Thai Air Force Medical Gazette วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: แพทยสารทหารอากาศ: Royal Thai Air […]

แพทยสารทหารอากาศ Read More »