การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ เล่ม 2 

ชื่อหนังสือ: การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ เล่ม 2    ชื่อผู้แต่ง: สายฝน เอกวรางกูร, บรรณาธิการ Call Number: 610.7368 ก492 2561 ล2 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 25 ส.ค. 2562 หนังสือ “การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ” เล่มนี้เรียบเรียงขึ้น เพื่อสื่อให้อาจารย์พยาบาล นักศึกษาพยาบาล พยาบาลจิตเวช พยาบาลวิชาชีพทั่วไป บุคลากรทางสุขภาพ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะการบำบัดทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงความเป็นมนุษย์ หนังสือเล่มนี้มีคุณค่ายิ่งต่อการนำไปปฏิบัติเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชและสุขภาพจิตได้เป็นอย่างดี   การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ เล่ม 2  แนะนำหนังสือ อื่นๆ ในห้องสมุด ที่เกี่ยวข้อง ห้องสมุด แนะนำหนังสือ “ควบคุมอารมณ์ได้ เป็นนายชีวิต” ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์-ห้องสมุด แนะนำหนังสือ คิดบวก : มองโลกด้วยจิตที่แข็งแกร่ง = The though-minded optimist […]

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ เล่ม 2  Read More »