วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี: ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Print ISSN: 2286-6590 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 29 พ.ย. 2562 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ โดยครอบคลุมสาขาวิชานิติศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ด้านการเมือง การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ ด้านการตลาด การจัดการ บัญชี การเงินการธนาคาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจต่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ ศึกษาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน […]

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี Read More »