วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร: Academic Journal Phranakhon Rajabhat University Print ISSN: 2228-8473 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: โครงการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รายละเอียด: แนะนำวารสาร 2 ธ.ค.2562 วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์ วารสารวารสารวิจัยราชภัฏพระนครสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำเป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ,วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ บทความที่ตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยรับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely […]

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Read More »