วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า: CRMA Journal of Humanities and Social Sciences Print ISSN: 2392-5698 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รายละเอียด: แนะนำวารสาร 18 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เกิดขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2557 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ก.ย.56 – ส.ค.57) เป็นวารสารรายปี (เผยแพร่ในเดือน ส.ค.) ตีพิมพ์บทความโดยผ่านการกลั่นกรองแบบอำพรางสองฝ่าย มุ่งเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกสาขาวิชา การทหารและความมั่นคง ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์ และจิตวิทยา โดยได้จัดทำวารสารเป็น 2 รูปแบบ คือ วารสารตีพิมพ์ ISSN 2392-5698 (Print) และในปีที่ […]

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า Read More »