ชื่อวารสาร: พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์: Development Economic Review Print ISSN: 1906-2540 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: School of Development Economics, National Institute of Development รายละเอียด: แนะนำวารสาร 20 ก.ย. 2562 วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการซึ่งได้มีการอธิบายหรือสังเคราะห์การวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านเศรษฐศาสตร์และนโนบายสาธารณะและด้านอื่น ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูง ผ่านการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน และบทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน มีความทันสมัย กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับคือเดือนมกราคมและกรกฎาคม Description: Development Economic Review (DER) (formally named NIDA Economic Review) was […]

พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ Read More »