Easy Access

ชื่อเรื่อง : Easy Access  ชื่อผู้แต่ง : นิติธร (ธัชชัย) จำลอง  Call Number: 005.369 น584อ 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 2 ต.ค. 2564 หนังสือ “ Easy Access” หนังสือเล่มนี้สอนการใช้โปรแกรม Access ในการเก็บฐานข้อมูลที่พร้อมใช้งานง่าย ๆ ในการออกแบบฐานข้อมูล Table, Query,  Form, Report และ Macro พร้อมภาพประกอบเนื้อหาอธิบายการใช้งานทุกขั้นตอนทำให้ผู้ที่ไม่เคยใช้ Access สามารถเรียนรู้และเข้าใจง่ายมากขึ้น มาเริ่มต้นกับการออกแบบฐานข้อมูลได้จากหนังสือเล่มนี้ ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 Easy Access / นิติธร (ธัชชัย) จำลอง Easy Access

Easy Access Read More »