IELTS

ชื่อเรื่อง : Barron’s IELTS essential words  ชื่อผู้แต่ง : Lin Lougheed Call Number : 428.0076 L887B 2021 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 16 มี.ค.2567 หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ ได้เตรียมความพร้อม ในการสอบIELTS   กับ 600 คำศัพท์ใหม่โดยการอ่านหรือฟังคำศัพท์ในบริบทที่ใช้ เป็นกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ พร้อมเคล็ดลับในการวิเคราะห์คำศัพท์ เพื่อกำหนดความหมาย และแบบฝึกหัดขยายคำศัพท์พร้อมเฉลยทุกบท รวมถึงคำแนะนำสำหรับกิจกรรมการศึกษาด้วยตนเองผ่านเว็บ เสียงออนไลน์ 30แบบฝึกหัดการฟังเพื่อสร้างความพร้อมในการสอบของคุณ   Link to Library Row Hit Heading 1 1 Barron’s IELTS essential words / Lin Lougheed

Barron’s IELTS essential words / Lin Lougheed Read More »

ชื่อเรื่อง : TBX ฝึกโหด TOEIC 1200 ข้อ Listening & Reading ชื่อผู้แต่ง : Ko, Kyung-hee Call Number : 428.0076 ค949ท 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 17 ก.พ.2567 หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ ได้เตรียมความพร้อม ในการสอบTOEIC    ที่ฝึกทำข่อสอบกว่า 1,200 ข้อ ที่รวมทุกความรู้ที่ผู้เตรียมตัวเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เตรียมตัวเข้าสอบรู้เทคนิค มีความเข้าใจ และสามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง บริหารเวลาได้ดี มีชุดข้อสอบจำลอง พร้อมความรู้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ผู้เตรียมสอบต้องรู้ไว้อย่างครบถ้วนเพื่อความพร้อมในการสอบของคุณ   Link to Library Row Hit Heading 1 1 TBX ฝึกโหด TOEIC 1200 ข้อ Listening &

ฝึกโหด TOEIC 1200 ข้อ Listening & Reading Read More »

ชื่อเรื่อง : พิชิต TOEIC READING เก่งจริงใน 30 วัน ชื่อผู้แต่ง :David Cho Call Number : 428.0076 ช799พ 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 16 ม.ค.2567 หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ ได้เตรียมความพร้อม ในการสอบTOEIC  ในส่วน Reading ที่รวมทุกความรู้ที่ผู้เตรียมตัวเข้าสอบใน 30 วัน เพื่อให้ผู้สอบเตรียมตัวในการรเข้าสอบรู้เทคนิค แนวทางตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจ และสามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง    Link to Library Row Hit Heading 1 1 พิชิต TOEIC READING เก่งจริงใน 30 วัน/ David Cho ; สิรินาถ ศิริรัตน์,วสุชา เขมการโกศล, ผู้แปล

พิชิต TOEIC READING เก่งจริงใน 30 วัน/ David Cho Read More »

ชื่อเรื่อง : TBX TOEIC Grammar ชุดระบบตำราเตรียมสอบ TOEIC เล่มไวยากรณ์ ชื่อผู้แต่ง : Siwon School English Institute & Kelly Call Number : 428.0076 ท533 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 20 ธ.ค.2566 หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ ได้เตรียมความพร้อม ในการสอบTOEIC  ในส่วนของไวยากรณ์ ที่รวมทุกความรู้ที่ผู้เตรียมตัวเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เตรียมตัวเข้าสอบรู้เทคนิค มีความเข้าใจ และสามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง บริหารเวลาได้ดี เพื่อความพร้อมในการสอบของคุณ   Link to Library

TBX TOEIC Grammar ชุดระบบตำราเตรียมสอบ TOEIC เล่มไวยากรณ์ Read More »

ชื่อเรื่อง : TOEIC ไม่ยาก 900+ เรื่องหมูๆ ชื่อผู้แต่ง : ภาณุพงศ์ คำวชิรพิทักษ์ Call Number : 428.0076 ภ432ท 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 18 พ.ย.2566 หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ ได้เตรียมความพร้อม ในการสอบTOEIC    ที่รวมทุกความรู้ที่ผู้เตรียมตัวเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจต้องมี โดยอธิบายเปรียบเทียบลักษณะการสอบแบบเก่าและแบบใหม่ไว้ให้ในทุกพาร์ทการสอบ เพื่อให้ผู้เตรียมตัวเข้าสอบรู้เทคนิค มีความเข้าใจ และสามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง บริหารเวลาได้ดี มีชุดข้อสอบจำลอง พร้อมความรู้ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ผู้เตรียมสอบต้องรู้ไว้อย่างครบถ้วนเพื่อความพร้อมในการสอบของคุณ   Link to Library

TOEIC ไม่ยาก 900+ เรื่องหมูๆ Read More »

ชื่อเรื่อง :Improve Your IELTS Writing Skills ชื่อผู้แต่ง : Sam Mccarter, Norman Whitby Call Number : 421 M123W 2016 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 17 ก.ค.2566 หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ เตรียมความพร้อม พัฒนาภาษาอังกฤษในการเขียนเชิงวิชาการ ทีจะเพิ่มทักษะในการเขียน รูปแบบ ตัวอย่าง สำนวน และเทคนิคการทำแบบทดสอบ เพื่อช่วยให้ตุณได้คะแนน IELTS ที่สูงขึ้น   Link to Library Row Call Number Heading 1 421 M123W 2007 Writing skills / Sam Mccarter, Norman Whitby 1 1 1 Row

Improve Your IELTS Writing Skills Read More »

ชื่อเรื่อง : Tactics for TOEIC ชื่อผู้แต่ง : Grant Trew Call Number :  428.0076 T817TI 2019 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 13 ก.ค.2566 หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ ได้เตรียมความพร้อม ในการสอบTOEIC ในส่วนของการฟังการเขียนภาษาอังกฤษ ผ่านแบบฝึกปฎิบัติออนไลน์ ที่เสริมสร้าง ทักษะทางภาษา  ด้วยสคริปต์เสียงและรหัสคำตอบพร้อมคำอธิบายโดยละเอียด และ แบบทดสอบออนไลน์ เพื่อความพร้อมในการสอบของคุณ   Link to Library Row Hit Heading 1 2 Tactics for TOEIC : listening and reading test / Grant Trew

Tactics for TOEIC Read More »