วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อวารสาร: วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : JOURNAL OF EDUCATION KHON KAEN UNIVERSITY Print ISSN: 0857-1511 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด: แนะนำวารสาร 5 ก.พ.2563 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวคิด นวัตกรรม ทางวิชาการในด้านศึกษาศาสตร์และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ทางวิชาชีพครู และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง (วารสารได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1) Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle […]

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »