วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อวารสาร: วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ : Journal of Education Thaksin University Print ISSN: 1513-9514 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 6 ก.พ.2563 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความทางวิชาการทางศึกษาศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และจากหน่วยงานภายนอกโดยจัดทำเป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม Description: Journal of Education Thaksin University To distribute education research and articles include issues analysis both in Thailand and abroad. […]

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Read More »