Journal of Education

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อวารสาร: วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Journal of Education, Silpakorn University Print ISSN: 1686-3089 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 7 ก.พ.2563 วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์นักวิชาการทางการศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน  2.เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ   2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม Description: This journal provides immediate open access to its […]

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Read More »

วารสารศึกษาศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารศึกษาศาสตร์ : Journal of Education Print ISSN: 0125-3212 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียด: แนะนำวารสาร 2 ก.พ.2563 วารสารศึกษาศาสตร์ เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ที่เผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยวกับสาขาศึกษาศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของบุคลากร คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ ทุกบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) จากในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ ซึ่งไม่เปิดเผยข้อมูลเจ้าของบทความ และไม่เปิดเผยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (double blinded) โดยกองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขบทความตามความเหมาะสม มีกำหนดออกเผยแพร่วารสาร จำนวน 3 ฉบับต่อปี (เดือนมกราคม -เมษายน, เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม,

วารสารศึกษาศาสตร์ Read More »