ชื่อวารสาร: วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต: Journal of Hematology and Transfusion Medicine Print ISSN: 0858-2025 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 19 ก.ย. 2562 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต เป็นวารสารทางการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตระดับนานาชาติ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน  พัฒนางานเขียนของนักวิจัย เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและข่าวสารทางวิชาการของทั้งสององค์กร Description: Journal of Hematology and Transfusion Medicine is an official Journal of the Thai Society of Hematology and the National Blood Centre, Thai Red Cross Society. […]

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต Read More »