ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา: Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Print ISSN: 2286-9395 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียด: แนะนำวารสาร 16 ต.ค. 2562 “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) คือ ปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยึดมั่นในเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและถือเป็นหลักปฏิบัติด้วยการคัดสรรบทความที่มีคุณภาพมาเผยแพร่,และการเสนอผลงานวิจัยที่เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ และตีพิมพ์ทุก ๆ 6 เดือน/ปี (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) Description: This journal provides immediate open […]

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา Read More »