ชื่อวารสาร: วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม: JOURNAL OF INDUSTRIAL EDUCATION Print ISSN: 1685-3954 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร รายละเอียด: แนะนำวารสาร 1 ต.ค. 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการชื่อ “วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม” เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี  วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 Description: JOURNAL OF INDUSTRIAL EDUCATION is made by the Faculty of Industrial Education and Technology. It is the journal of […]

วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม Read More »