วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย: Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University Print ISSN: 1906-2397 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 3 ม.ค.2563 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารวิชาการที่พิมพ์ออกเผยแพร่ปีการศึกษาละ 2 เล่ม (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) คณะวิทยาการจัดการจัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาการบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง Description: “Journal of Management Science, Chiang Rai Rajabhat University” is an academic journal in the field of business administration, economic, […]

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Read More »