วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี: Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University Print ISSN: 2392-5523 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 2 ม.ค.2563 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับบทความประกอบด้วย 8 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด การจัดการทั่วไป และบริหารทรัพยากรมนุษย์),สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์,สาขาวิชานิเทศศาสตร์,สาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์,สาขาการจัดการการท่องเที่ยวโดยมีกำหนดประจำทุกปี ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม ประเภทของบทความที่จะรับบทความวิชาการ (Article) บทความงานวิจัย (Research Article) และบท วิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น […]

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Read More »