วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : VRU Research and Development Journal Science and Technology
Print ISSN: 2351-0366
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 7 พ.ย. 2562 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสาร เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงาน บทความวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ส่งเสริมความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ในการวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบัน
    Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : VRU Research and Development Journal Science and Technology