วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ชื่อวารสาร: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Walailak Journal of Social Sciences
Print ISSN: 1905-8241
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 20 ก.พ.2563 : –
    Description: Walailak Journal of Social Science provides an intellectual platform for academic articles, research papers, reviews and others both in Thai and English. We seek articles related to all fields of Interdisciplinary Social Science and Humanities such as Psychology, History, Political Science, Public Administration, Sociology and Anthropology, Cultural Studies, Language and Literature, Law, Social Work and Social Welfare, Sociology, Linguistics, Fine Arts, Demography, Education and other related fields

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Walailak Journal of Social Sciences