Work less, earn more money เทคนิคมีเงินใช้ตลอดชีวิตแบบคนฉลาด

ชื่อเรื่อง : Work less, earn more money เทคนิคมีเงินใช้ตลอดชีวิตแบบคนฉลาด

ชื่อผู้แต่ง : กร อุดมเศรษฐทรัพย์

Call Number : พ 332.0415 ก151ท 2567

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 9 มิถุนายน 2567 หนังสือ “Work less, earn more money เทคนิคมีเงินใช้ตลอดชีวิตแบบคนฉลาด” เล่มนี้พร้อมที่จะเสนอนานาเทคนิค ที่จะทำให้ผู้อ่านรู้จักออม รู้คุณค่าของเงิน รู้จักสร้างหลักประกัน และความกล้าเสี่ยงที่จะลงทุน หากผู้อ่านนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ ฐานะทางการเงินก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะว่าคุณจะมีการจัดการและบริหารเงินอย่างเป็นระบบ นอกจากจะอยู่อย่างสุขสบายแล้ว คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ลูก และญาติพี่น้องคนอื่นๆ ก็จะสุขสบายไปด้วย ภายในเล่มนี้จึงได้นำเสนอเนื้อหา และวิธีอันชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็น การปรับ Mind Set เรื่องการเก็บเงิน การออมด้วยบัญชีเงินฝาก เทคนิคการใช้บัตรเครดิต การลงทุนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น อย่าลืมว่า ก้าวเล็กๆ ของเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 Work less, earn more money เทคนิคมีเงินใช้ตลอดชีวิตแบบคนฉลาด