การบริหารช่องทางการตลาด

ชื่อเรื่อง: การบริหารช่องทางการตลาด

ชื่อผู้แต่ง : สุวิทย์ มาบุญเรือง

Call Number: 658.5 ส881ก 2560

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 11 ม.ค.2563 หนังสือ “การบริหารช่องทางการตลาด” เล่มนี้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารช่องทางการตลาด สมาชิกในช่องทางการตลาดและสถาบันคนกลาง พฤติกรรมภายในช่องทางการตลาด การวางแผน การประเมินในการปฏิบัติงานและการควบคุมช่องทางการตลาด การจัดการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ราคาและการส่งเสริมการตลาด ช่องทางการตลาดอินเทอร์เน็ต การขายตรง การตลาดแบบตรง การบริหารห่วงโซอุปทานและโลจิสติกส์ และช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ