การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

ชื่อผู้แต่ง : สุจิตรา เทียนสวัสดิ์

Call Number : 610.73072 ส753ก 2563

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 4 สิงหาคม 2566

หนังสือ ” การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล = Instrument development for nursing research ” เนื้อหาสาระหลักในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวัด คุณลักษณะสำคัญของการวัด และการพัฒนาเครื่องมือวัดซึ่งรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด โดยเน้นเครื่องมือประเภทวัด (scale) เป็นหลัก ในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือนั้น ได้นำเสนอการตรวจสอบความตรงแต่ละวิธีโดยแยกไว้ในแต่ละบทและมีงานวิจัยเป็นตัวอย่างประกอบ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเรื่องการวัดตัวแปรทางชีวสรีรวิทยาซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการวิจัยทางคลินิก


Link to Library

Row Row Hit Heading
1 1 1 oการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล / สุจิตรา เทียนสวัสดิ์