การเงินบุคคล

การเงินบุคคลชื่อเรื่อง : การเงินบุคคล 

ชื่อผู้แต่ง : ศิรินุช อินละคร  

Call Number : 332.024 ศ458ก 2562 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 5 ต.ค.2565 หนังสือ การเงินบุคคล หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารการเงิน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การจัดทำงบประมาณ การบริหารเงินสด การใช้เครดิต การบริหารรายจ่ายทั้งในเรื่องการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การซื้อบ้าน รถยนต์ การจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลด้วยการทำประกันชีวิต การบริหารเงินออมด้วยการลงทุน รวมถึงการวางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณอายุและการวางแผนจัดการทรัพย์สินบุคคล ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ สามารถนำไปประกอบอาชีพและบริหารการเงินของตนเองได้เป็นอย่างดี มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ จากหนังสือเล่มนี้  ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 3 oการเงินบุคคล / ศิรินุช อินละคร

การเงินบุคคล