ความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”

ความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธี

[quote]โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ตั้งแต่ปี 2556 และได้อนุญาตให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆจำนวน 99 แห่งที่ร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 – 2560 ทั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะขยายระยะเวลาความร่วมมือในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสถาบันการศึกษาต่างๆต่อไปเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อสร้างเครือข่ายในการตรวจสอบและป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรมเพิ่มขึ้น[/quote]
  • แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ : http://www.chula.ac.th/th/archive/66870
  • เว็บโปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียน : http://plag.grad.chula.ac.th/

 

ความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”