บรรยายเรื่อง งานสารบรรณ โดย อาจารย์ชยพล หมีทอง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องดิจิตอล สำนักทรัพยากรสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ อาจารย์ชยพล หมีทอง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้ให้เกียรติสละเวลามาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง “งานสารบรรณ”

งานสารบรรณ โดย อาจารย์ชยพล หมีทอง

เนื่องจากงานสารบรรณเป็นงานที่มีอยู่ทุกหน่วยงาน   การดำเนินงานต้องดำเนินงานด้วยระบบเอกสาร  ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดและการควบคุมงานสารบรรณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง ทั้งในส่วนที่เป็นการจัดทำบันทึกข้อความ การเขียนเอกสารนำเสนอ ในรูปแบบตามความถูกต้องเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับการทำงานยุคใหม่ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นการดำเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศขอขอบคุณที่ให้เกียรติสละเวลามาให้ความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้

งานสารบรรณ