ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑-อพส.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (คณะอนุกรรมการ อพส.) ในวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุม ๔-๑๕๐๒ ชั้น๑๕ อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 


เว็บไซต์:  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2 /2561 – อพส. – tuthaipul.org