ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร

ชื่อเรื่อง : ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร

ชื่อผู้แต่ง : พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล 

Call Number : 332.6 พ539ภ 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 6 ก.ค. 2566 

หนังสือ “ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาภาษีอากรให้เข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีอากรแสตมป์ ทุกบทเมื่อจบเนื้อหาจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทไว้ฝึกฝนเพิ่มความเข้าใจ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้ครอบคลุมเนื้อหาภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรในส่วนท้ายเล่มของหนังสือได้เพิ่มคำศัพท์ทางภาษีที่จำเป็นต่อการทำงานในยุค Thailand 5.0

Link to Library


Row Hit Heading
1 1 oภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร / พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล

ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร