มาตรฐานการพยาบาล CVT : แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ

ชื่อเรื่อง : มาตรฐานการพยาบาล CVT : แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ

ชื่อผู้แต่ง : เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ดวงกมล วัตราดุลย์, กนกพร แจ่มสมบูรณ์, บรรณาธิการ

Call Number : 610.73692 ม435 2560

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 1 ธันวาคม 2566

หนังสือ ” มาตรฐานการพยาบาล CVT : แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ  ” ในฉบับปรับปรุงใหม่นี้ได้เพิ่มเนื้อหาสำคัญ โดยการประยุกต์ใช้มาตรฐานผสมผสานการนำหลักการบริหารผลลัพท์ทางการพยาบาล มาปรับใช้ในการจัดการมาตรฐานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการตามแนวคิดของต่างประเทศ และแนวคิดของสถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่ได้กำหนด

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oมาตรฐานการพยาบาล CVT แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ / เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ดวงกมล วัตราดุลย์, กนกพร แจ่ม