วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี

ชื่อวารสาร (Title) : วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี Journal of Transport and Maritime Law

ISSN:  1906-2664

ISSN:  2730-4051 (Online)

จัดพิมพ์:       ราย 6 เดือน
สำนักพิมพ์:  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด:    วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี Journal of Transport and Maritime Law มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์ด้านการขนส่งรูปแบบรูปแบบต่าง ๆ หรือความรู้ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การพาณิชยนาวี การเดินอากาศ การป้องกันมลพิษอันเนื่องมาจากเรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะอื่น ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษาและเป็นการให้บริการทางด้านวิชาการแก่สังคม


Holding อ่านฉบับออนไลน์เท่านั้น