วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ชื่อวารสาร (Title) : วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

ISSN:      2730-1931

จัดพิมพ์:       ราย 6 เดือน
สำนักพิมพ์:   สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

รายละเอียด:    วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวมทั้งรับฟังความเห็นทางด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน


Holding ฉบับรูปเล่มที่มีในสำนักหอสมุดฯ

Call Number Heading
วารสาร 340 oวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน