วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4

ชื่อวารสาร: วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 / Journal of Medical and Public Health Region 4

ISSN:   2773-8965 (Online)
TCIกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สำนักพิมพ์: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี / Office of Disease Prevention and Control, Region 4 Saraburi

รายละเอียด: วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ระหว่างเครือข่ายสาธารณสุขเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนผลงานการควบคุมโรคต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นบทความประเภทนิพนธ์ต้นฉบับ  รายงานปริทัศน์  รายงานผู้ป่วย/รายงานสอบสวนโรค ย่อวารสาร และนวัตกรรม/ผลงานสร้างสรรค์ บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน โดยใช้การประเมินแบบ Double-blind Peer Review กำหนดออก: วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม – มีนาคม และ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน – กันยายน


Holding วารสารออนไลน์ เท่านั้น


วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: