วารสารร่มพฤกษ์

ชื่อวารสาร: วารสารร่มพฤกษ์: ROMPHRUEK JOURNAL
Print ISSN: 0125-7609
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกริก โดย ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิต
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 8 ก.ย. 2562 วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นวารสารวิชาการที่รองรับการเผยแพร่ผลงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยให้ความสำคัญกับศาสตร์ทางด้าน การบริหารการจัดการ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ และศิลปะศาสตร์
Description: Romphruek Journal, produced by Krirk University is an academic journal supporting the dissemination of knowledge in humanitie and social sciences  . Our particular areas of interest are Management, Social Sciences, Law and Liberal Arts. The journal has been published and distributed more than three decades. It’s highlights are the specific content related to changable factors affecting the quality of life and Thai society.  Through the quality research, new broader social development is intened to be applied to evolve the academic community . In addition, the importance of expanding original knowledge gained from professors, researchers, academics and students are recognized in order to induce Thai scociety towards Knowledge Based Society.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2544) – ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (2555)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: ROMPHRUEK JOURNAL


วารสารร่มพฤกษ์: ROMPHRUEK JOURNAL