วารสารสาธารณสุขล้านนา

ชื่อวารสาร: วารสารสาธารณสุขล้านนา

ISSN:   2672-930X (Online) , 1686-7076 (Print)
TCIกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สำนักพิมพ์: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

รายละเอียด: วารสารสาธารณสุขล้านนารับตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และภัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยเน้นเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่หน่วยงานด้านการแพทย์ สาธารณสุข และผู้สนใจ มีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ครั้ง หรือราย 6 เดือน (2 เล่มต่อปี) คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม


Holding วารสารออนไลน์ เท่านั้น


วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: