วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อวารสาร: วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ISSN:   2697-486X (Online)
TCIกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด: วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานค้นคว้าและวิจัย และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และข่าวสาร ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค Journal of Publish Heath Naresuan University (JPHNU) was established to disseminate a body of knowledge, study investigation, and research. JPHNU serves as a channel for sharing of knowledge, ideas, and information in the fields of public health, health promotion and disease prevention, occupational health and safety, environmental health, health services, applied Thai traditional medicine, other health-related subjects, as well as health-related innovations, systematically through a research-based methodology. The journal is scheduled to issue tree issues per year, No.1 January – April, No.2 May – August, and No.3 September – December.


Holding วารสารออนไลน์ เท่านั้น


วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: