วารสารสาธารณสุขศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Thai Journal of Public Health

ISSN:   2697-5866 (Online) , 2697-584X (Print)
TCIกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Public Health, Mahidol University

รายละเอียด:

The Thai Journal of Public Health is focused on all disciplines of public health:

¤ Microbiology                                                   ¤ Parasitology and entomology

¤ Biostatistics                                                     ¤ Public health administration

¤ Nutrition and dietetics                                  ¤ Food science for health

¤ Sanitary engineering                                     ¤ Occupational health and safety

¤ Public health nursing                                    ¤ Environmental health

¤ Family health                                                  ¤ Community health

¤ Epidemiology                                                  ¤ Health promotion and disease prevention

¤ Health education and behavioral sciences

All articles must be able to demonstrate that the work can benefit the general public by furthering the understanding of public health issues and by demonstrating its application to the advancement of public health. The public health implications of findings must be made clear, and the work must be of interest to public health professionals and others who are engaged in the field of public health.


Holding วารสารออนไลน์ เท่านั้น


วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: