หลักการบัญชีเบื้องต้น /

 

ชื่อเรื่องหลักการบัญชีเบื้องต้น 

ชื่อผู้แต่ง : เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์

Call Number : 657 ฉ413ห 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 16 ก.ย.2566

 เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น เกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และได้อธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างของงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไว้ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงล่าสุด

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oหลักการบัญชีเบื้องต้น / เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์