e – Portfolio โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พกิจ สุวัตถิ์

วันที่่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. -16.40 น. เจ้าหน้าที่ และรองผอ.ห้องสมุดเข้าร่วมอบรม การจัดทำ e – Portfolio โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พกิจ สุวัตถิ์ บรรยายการทำข้อมูลใน Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงาน ผู้เข้าอบรมสามารถ สร้างไฟล์ประวัติการทำงาน นำข้อมูล ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เอกสาร เกี่ยวกับประวัติ กิจกรรมการเรียนการสอน อบรมสัมมนา การทำวิจัย งานวิชาการ และความสนใจอื่นๆ ที่จะพัฒนาตนเอง นำขึ้นสู่ระบบเพื่อการเผยแพร่ผลงานของตนได้อย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมปฎิบัติการทางการเงิน Financial Lab (ห้องB) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก 19 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสยาม

e – Portfolio โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พกิจ สุวัตถิ์

e – Portfolio โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พกิจ สุวัตถิ์