อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO อย่างมีประสิทธิภาพ”

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นจำนวน 10 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย

1. Academic Search Complete
2. Computer & Applied Sciences Complete
3. Communication & Mass Media Complete
4. Education Research Complete
5. Business Source Premier
6. Hospitality & Tourism Complete
7. ERIC
8. Regional Business News
9. ฐานข้อมูล eBook Academic Collection/EBSCO
10. ฐานข้อมูล eBook ด้าน Clinical จำนวน 2,990 ชื่อเรื่อง

โดยบอกรับและเริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2556 ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มหาวิทยาลัยสยามจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น โดยเชิญวิทยากรจากบริษัท EBSCO มาให้การอบรม คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 มีสองรอบ เช้า เวลา 10.00 – 12.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.30 – 15.30 น. น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการทางการเงิน ห้อง 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสยาม

ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงเทคนิค วิธีการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่มทักษะการสืบค้นในเชิงลึกเพื่อการวิจัย