07 July 2020

อบรม การเขียนโปรแกรม บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university library

บรรยากาศ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สยาม อบรมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หลักสูตรพื้นฐาน ณ ห้องปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณชัยวุฒิ พรหมบุตร(มาสเตอร์ อึ่ง) สถาบัน Easy4com Workshop & Training Center (EWTC) โดยในครั้งนี้ห้องสมุดได้ส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ คุณพรรณี จิวพุทธิธรรม(หัวหน้าแผนกวารสาร-สิ่งพิมพ์), อ.คมเดช บุญประเสริฐ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ), อ.สุธน (ผอ.สำนักทรัพยากรสารสนเทศ) 

  • 600617_AndroidStudioPrograming_B01
  • 600617_AndroidStudioPrograming_B02
  • 600617_AndroidStudioPrograming_B03
  • 600617_AndroidStudioPrograming_B05
  • 600617_AndroidStudioPrograming_B08

มาสเตอร์อึ่ง วิทยากรผู้มากประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่นระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ผู้ก่อตั้งสถาบันEWTC ที่เปิดให้นักศึกษา และผู้ที่สนใจในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ ได้มาศึกษาเรียนรู้พื้นฐานการสร้างแอพฯ ผู้เรียนที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีแอนดรอยด์จะได้เรียนรู้รูปแบบการพัฒนาแอพฯ ที่ถูกหลักการ เขียนโครงสร้างโปรเจค การสำรองข้อมูลแอพบนCloud และการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลphp-MySql และผู้เรียนจะได้โปรเจคที่ทำเสร็จนำไปพัฒนาต่อยอดได้ไม่รู้จบ

อบรม การเขียนโปรแกรม บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Related posts