อัมพาตใบหน้า (Facial palsy)

ชื่อเรื่อง : อัมพาตใบหน้า (Facial palsy)

ชื่อผู้แต่ง : พรชัย สถิรปัญญา, บรรณาธิการ 

Call Number : 616.85511 อ558 2566

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  2 มิ.ย.2566  หนังสือ “อัมพาตใบหน้า (Facial palsy)”  มีจุดประสงค์ในการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติ ของเส้นประสาทเฟเชียลในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่โรคอัมพาตเบลล์ (Bell’ palsy) ที่เป็นเสมือนตัวแทนของโรคที่เกิดกับเส้นประสาทเฟเชียล เนื้อหาในหนังสือ เริ่มจากภายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาทสมอง พัฒนาของเส้นประสาทสมองและก้านสมอง หน้าที่การทำงานของประสาทสมองเพื่อเป็นพื้นฐานเบื้องต้นให้ผู้อ่านได้เข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของเส้นประสาทสมองก่อน จากนั้นจึงเข้าสู่เนื้อหาของโรค Bell’ palsy ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโรคนี้ ไปจนถึงอาการวิทยา การวินิจฉัยแยกโรคอัมพาตใบหน้าจากสาเหตุต่างๆ โดยใช้ข้อมูลทางคลินิกและภาพรังสีวินิจฉัย การรักษาแบบองค์รวมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงโรคอัมพาตใบหน้าในผู้ปวยกลุ่มเฉพาะที่น่าสนใจ เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ติดเชื้อเอช ไอ วี หญิงตั้งครรถ์และหลังคลอด อัมพาตใบหน้าสองข้าง อัมพาตใบหน้าในเด็ก กลุ่มอาการแรมเช่ย์ ฮันท์ และอัมพาตใบหน้าเหตุจากโรคทางโสต คอ นาสิกวิทยา และยังได้รวบรวมการพยากรณ์โรคด้วยวิธีทางคลินิกและการตรวจทางประสาทไฟฟ้าวินิจฉัย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างมากสำหรับประสาทแพทย์และแพทย์ผู้ต้องดูแลผู้ป่วย นักศึกษาแพทย์ พยาบาลรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ สามารถที่จะศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oอัมพาตใบหน้า (Facial palsy) / พรชัย สถิรปัญญา, บรรณาธิการ

 

อัมพาตใบหน้า (Facial palsy)