เชียงใหม่ทันตแพทยสาร

ชื่อวารสาร:  เชียงใหม่ทันตแพทยสาร

ISSN:   2697-4576 (Online) , 0857-6920 (Print)
TCIกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สำนักพิมพ์: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด: เชียงใหม่ทันตแพทยสาร เป็นวารสารวิชาการทางทันตกรรม ที่จัดทำขึ้นโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีขอบข่ายและวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมบทวิทยาการที่เป็นงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ บทความปริทัศน์ รายงานผู้ป่วย และบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมทุกสาขา Chiang Mai Dental Journal recognizes a need to stop accepting articles written in Thai; thus from now on, only articles written in English will be considered. Translated articles must be examined in the language from an expert with a certificate of language examination attached.


Holding วารสารออนไลน์ เท่านั้น


วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: