เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ

ชื่อเรื่อง : เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย

Call Number : 332.673 ป622ศ 2565

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 7 ก.ค..2566 หนังสือ เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ เล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาด้านความรู้เบื้องต้น แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ รูปแบบการลงทุน ทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุน ปัจจัยที่กำหนดการลงทุน ผลของการลงทุน บรรษัทข้ามชาติในเศรษฐกิจโลก นโยบายส่งเสริมการลงทุน และแนวโน้มการลงทุนระหว่างประเทศ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศเป็นหลัก

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oเศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ / ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย