เอกสารในโครงการ : Project Documentation

ชื่อเรื่อง : เอกสารในโครงการ : Project Documentation 

ชื่อผู้แต่ง : รณรงค์ กระจ่างยศ์ 

Call Number: 690 ร125อ 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 26 ต.ค.2564 หนังสือ  เอกสารในโครงการ : Project Documentation  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ด้านเอกสารโครงการ โดยผู้จัดโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างโครงการ ได้ดำเนินการก่อสร้างของโครงการนั้นสำเร็จลุล่วงไปถึงไหน มีแบบแผน และข้อตกลงระหว่างผู้บริหารควบคุมงาน เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมา จะต้องปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน พร้อมอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฎิบัติงานที่เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับผู้บริหาร วิศวกรทุกสาขาหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาหาความรู้ได้จากหนังสือเล่มนี้ !


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oเอกสารในโครงการ : Project Documentation / รณรงค์ กระจ่างยศ

เอกสารในโครงการ : Project Documentation