แนะนำหนังสือ 1 มิ.ย. 2561

ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ-หนังสือ 010661ชื่อหนังสือ: โครงการพระราชดำริแกล้งดิน
ชื่อผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์, ผู้เรียบเรียง
Call Number: อ 630.7 ค961 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “โครงการพระราชดำริแกล้งดิน” เล่มนี้ถือเป็นอีกเล่มหนึ่งในหนังสือชุดศาสตร์พระราชา ซึ่งได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำ หลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้า และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และประเทศชาติสืบไป และโครงการพระราชดำริแกล้งดินที่กำลังนำเสนอ ในขณะนี้ก็เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์ เสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาสในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ทรงพบว่าหลังจากมีการชักน้ำออกจากพื้นที่พรุ เพื่อจะได้มีพื้นที่ใช้ทำการเกษตรและเป็นการบรรเทาอุทกภัยนั้น ปรากฏว่าดินในพื้นที่พรุแปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัด ทำให้เพาะปลูกไม่ได้ผล จึงมีพระราชดำริให้ส่วนราชการต่างๆ พิจารณาหาแนวทางเกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว หรือดินเป็นกรด โดยวิธีการขังน้ำไว้ในพื้นที่จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้ดินเปรี้ยวจัดจนถึงที่สุดแล้วจึงระบายน้ำออกและปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้


หนังสือ-แนะนำหนังสือ-ห้องสมุด 010661ชื่อหนังสือ: เคมีฟิสิกส์ประยุกต์ทางเภสัชศาสตร์  
ชื่อผู้แต่ง: ชุติมา วีรนิชพงศ์
Call Number: 615.19 ช617ค 2561
 รายละเอียด:  แนะนำหนังสือ “เคมีฟิสิกส์ประยุกต์ทางเภสัชศาสตร์” เล่มนี้มีการรวบรวมเนื้อหาสำคัญที่เกี่ยวข้อง  กับทฤษฎีพื้นฐานทางเคมีฟิสิกส์ และการประยุกต์ใช้ทางเภสัชศาสตร์ จากตำราและหนังสือ มีการนำเสนออย่างละเอียดเป็นขั้นตอน พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างการคำนวณ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และใช้เป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาต่อไป อีกทั้งมีรูปภาพประกอบ หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการเภสัชกรรม นักศึกษาเภสัชศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป

 


ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ-หนังสือ 010661ชื่อหนังสือ: สิงโตนอกคอก  
ชื่อผู้แต่ง: จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท
Call Number: รส จ391ส 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “สิงโตนอกคอก” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช 2560 ของ จิตานันท์ เหลืองเพียรสมุท ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสั้น จำนวน 9 เรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาหลากหลายที่ตั้งคำถามและวิพากษ์ความเป็นมนุษย์ อำนาจนิยม มายาคติของความรู้และความเชื่อในสังคม ท้าทายความคิดของผู้อ่าน ทำให้ย้อนกลับมาใคร่ครวญถึงสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก มีกลวิธีในการเล่าเรื่องแบบอุปมานิทัศน์ ที่มีโครงสร้างของเรื่องซ้อนกันหลายชั้นอย่างสัมพันธ์กัน โดยเชื่อมโยงตัวบทอื่นๆ เช่น ตำนานและเรื่องเล่าที่ผู้อ่านคุ้นเคย การสร้างตัวละครและฉากที่ไม่อยู่ในบริบทสังคมไทยเป็นการข้ามพรมแดนของการเล่าเรื่องไปสู่ความเป็นสากล ผู้เขียนใช้ภาษาในการเล่าเรื่องอย่างเรียบง่าย ลุ่มลึกและคมคาย


ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ-หนังสือ 010661ชื่อหนังสือ:  Japan all-around เที่ยวญี่ปุ่น จากเหนือจรดใต้ 
ชื่อผู้แต่ง: บุญญาดา ช้อนขุนทด, บรรณาธิการ
Call Number: 915.204 จ719 2559
รายละเอียด:  Japan all-around เที่ยวญี่ปุ่น จากเหนือจรดใต้” เล่มนี้เป็นการปรับปรุงเนื้อหาใหม่จาก “Japan ญี่ปุ่น เล่มเดียวเที่ยวทั่วประเทศ” โดยมีการอัพเดทข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ครอบคลุม 7 ภูมิภาคทั่วแดนอาทิตย์อุทัย ไม่ว่าจะเป็น Hokkaido, Tohoku, Kanto,   Kansai,   Chubu, Chugoku, Kyushu และอีกหลายๆ เมืองที่อยากนำเสนอ ให้ไปสัมผัสความงามของทุกฤดูกาล ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบที่สวยงาม พร้อมมีแผนที่แทรกภายในตัวเล่ม ทำให้ชวนติดตามตลอดทั้งเล่ม ทำให้ผู้อ่านจะต้องตกหลุมรัก “ญี่ปุ่น” เลยทีเดียว


ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ-หนังสือ 010661ชื่อหนังสือ: คนสำเร็จ เขาพูดกันแบบไหน?  
ชื่อผู้แต่ง: โอ, ซู ฮยัง
Call Number: พ 808.51 อ964ค 2560
รายละเอียด: “คนสำเร็จ เขาพูดกันแบบไหน?” เล่มนี้ไม่ใช่หนังสือที่อ่านแล้วจะเก่งทันที แต่ทักษะการพูดจะค่อยๆ ดีขึ้น ถ้าหากพยายามฝึกฝนตามวิธีการที่ให้ไว้ ก็สามารถช่วยให้สำเร็จทุกด้านด้วยการพูดได้ ดังนั้นเนื้อหาภายในเล่มจึงได้ตีแผ่เคล็ดลับการพูดที่คุณไม่เคยรู้ ไม่ว่าจะเป็น วิธีเสกมนตร์ให้ตัวเองมีความมั่นใจ คำพูดที่ทำให้เพศตรงข้ามหลงใหล คำพูดที่ชักจูงฝ่ายตรงข้ามได้ คำพูดที่ช่วยล้วงความลับอีกฝ่าย วิธีช่วยฝึกน้ำเสียง และอีกหลากหลายเรื่องราวน่ารู้ เพียงแค่พยายามฝึกฝนทุกวัน คุณจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

 


ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ-หนังสือ 010661ชื่อหนังสือ: ป. วิแพ่ง และ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  
ชื่อผู้แต่ง: ไพบูลย์ เปียศิริ, ผู้รวบรวม
Call Number: 347 ป111 2561
รายละเอียด:  “ป. วิแพ่ง และ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค” เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบไปด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการแก้ไขครั้งล่าสุด (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 และในส่วนที่สองคือ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขล่าสุดคือ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องทำงานในอาชีพที่ต้องใช้กฎหมายเกี่ยวกับคดีแพ่ง เช่น อัยการ ผู้พิพากษา หรือ ทนายความ เป็นต้น


ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ-หนังสือ 010661ชื่อหนังสือ: ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยา  
ชื่อผู้แต่ง: วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, บรรณาธิการ
Call Number: 616.047 ต367 2559
 รายละเอียด: “ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยา” เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาที่ทันสมัย เข้าใจง่าย  เหมาะสำหรับการนำไปปฏิบัติจริงในเวชปฏิบัติ และยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการศึกษาวิชาแพทย์ในชั้นคลินิก ซึ่งภายในเล่มได้รวบรวมเนื้อหาบทความแต่ละเรื่องที่มีประโยชน์และน่าสนใจทีเดียว ทั้งเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ป่วย  การซักประวัติ  การรู้สึกผิดปกติ เพ้อ  เป็นลม  ชัก ไข้  ซีด  ดีซ่าน บวม ต่อมน้ำเหลืองโต  เหนื่อย เจ็บหน้าอก ใจสั่น ไอ ไอเป็นเลือด ก้อนในท้อง กลืนลำบาก  ดิสเป็ปเซีย  คลื่นไส้  อาเจียน สะอึก  ปวดท้อง  ท้องเดิน เลือดออกในทางเดินอาหาร  เลือดออกผิดปกติ ปัสสาวะออกน้อย ปัสสาวะมาก  ปัสสาวะผิดปกติ/ปัสสาวะลำบาก  ปัสสาวะเป็นเลือด  ปวดข้อและข้ออักเสบ  และปวดหลัง เป็นต้น หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับแพทย์ทั่วไปที่จะใช้เพื่อทบทวนความรู้ทางวิชาการ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ


ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ-ห้องสมุด 010661ชื่อหนังสือ: กว่าจะเป็น ชีส กับชีวิตในฟาร์ม ออสเตรีย : ตอน เมื่อฟาร์มไม่มีนม  
ชื่อผู้แต่ง: ศิริวรรณ ศิริเดช
Call Number: 637.3 ศ486ก 2556
 รายละเอียด: การเรียนรู้ในทุกแขนงวิชา มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแล้วแต่จะมุ้งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร และในหนังสือ “กว่าจะเป็น ชีส กับชีวิตในฟาร์ม ออสเตรีย : ตอน เมื่อฟาร์มไม่มีนม” เล่มนี้ ก็เช่นกัน ผู้เขียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จากการเข้าเรียนรู้การทำชีสในฟาร์ม ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  ซึ่งมีเรื่องราวต่างๆ มากมาย ตั้งแต่การไปอยู่อาศัยที่ฟาร์ม วิธีการทำชีส ปัญหาเมื่อไม่มีนมทำชีส และการทำชีสจากนมแพะ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรและลูกศิษย์ต่อไป

 


ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ-หนังสือ 010661ชื่อหนังสือ:  พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs 
ชื่อผู้แต่ง: นภดล ร่มโพธิ์
Call Number: 658.4012 น191พ 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs” เล่มนี้จะพาไปรู้จักกับระบบ Objectives and Key Results หรือที่เรียกย่อๆ ว่า OKRs ซึ่งมีส่วนช่วยทำให้คนในองค์กรมีแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับการวัดผล และลดปัญหาที่เกี่ยวกับการวัดผลให้ลดลง ซึ่งผู้อ่านได้เรียนรู้หลักการของระบบ OKRs อย่างละเอียด ตั้งแต่ที่มา ความหมาย วิธีการประเมินผล การนำไปใช้ในการทำงาน การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมกรณีศึกษาต่างๆ และอีกหลากหลายเรื่องราว   ที่น่าสนใจ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น

 


ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ-หนังสือ 010661ชื่อหนังสือ: พูดเกาหลีเป็นเร็วโต้ตอบได้ทันใจ 
ชื่อผู้แต่ง: บุษกร กู้หลี, บรรณาธิการ
Call Number: 495.782495911 พ842 2558
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “พูดเกาหลีเป็นเร็วโต้ตอบได้ทันใจ” เล่มนี้เป็นคู่มือฝึกพูดเกาหลี สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาเกาหลี โดยเนื้อหาภายในเล่มได้รวบรวมสถานการณ์ใกล้ตัวที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน และคลังประโยคพร้อมศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้ฝึกพูดภาษาเกาหลีได้อย่างคล่องแคล่วและโต้ตอบได้อย่างทันใจ แม้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆ เพราะทุกคำศัพท์และทุกประโยคมีคำอ่านไทยประกอบ หากพกเล่มนี้ไว้มั่นใจได้ทุกสถานการณ์

 


ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ-หนังสือ 010661ชื่อหนังสือ:  12 กฎทองของคนใช้สมองเป็น 
ชื่อผู้แต่ง: เมดินา, จอห์น
Call Number: พ 153.1 ม721ส 2560
รายละเอียด: 12 กฎทองของคนใช้สมองเป็น” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่กล่าวถึงการค้นพบความลับจากงานวิจัยล่าสุดทางด้านสมอง แล้วคุณจะพบว่า คนที่คิดเร็ว จำแม่น เรียนรู้เก่ง และประสบความสำเร็จมากกว่าคุณนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้มีสมองดีกว่าคุณแต่อย่างใด พวกเขาแค่ใช้สมองในแบบที่ต่างออกไปเท่านั้น ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับขอบเขตสมรรถภาพของสมอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกาย การนอนหลับ ความเครียด การเชื่อมโยงของสมอง ความจดจ่อ ความจำ การรวมประสาทสัมผัส การมองเห็น เสียงดนตรี เพศ และการสำรวจ เป็นต้น มาเรียนรู้เทคนิคของคนที่ใช้สมองเป็นแล้วสมองของคุณจะทำงานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น และฉลาดขึ้น


ห้องสมุด-แนะนำหนังสือ-หนังสือ 010661ชื่อหนังสือ: Principles Infographic  
ชื่อผู้แต่ง: วุฒิพงศ์ ภูสุมาศ
Call Number: 745.6 ว867พ 2560
รายละเอียด:  Principles Infographic” เล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องราวที่ทุกคน ทุกอาชีพต้องรู้เกี่ยวกับ การสร้างอินโฟกราฟิก ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาตั้งแต่ประวัติความเป็นมาไปจนถึงการสร้างผลงานที่น่าประทับใจ อาทิ เช่น ต้นกำเนิดของอินโฟกราฟิกและกระบวนการจดจำของมนุษย์ หลักการใช้งานอินโฟกราฟิกแบบต่างๆ  ขั้นตอนการสร้างอินโฟกราฟิกในคอมฯ และเทคนิคการทำอินโฟกราฟิกให้โดดเด่น เป็นต้น หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา นักการตลาด กราฟิกดีไซน์เนอร์ ฯลฯ ภายในเล่มมีภาพประกอบสีทั้งเล่ม เพื่อให้เห็นภาพกราฟิกเต็มตา ซึ่งจะทำให้เข้าใจรายละเอียดของงานต่าง ๆ ได้ง่าย และได้รวมไอเดียตัวอย่างเอาไว้อย่างครบถ้วน


แนะนำหนังสือ 1 มิ.ย. 2561