Brand Future Valuation สร้างมูลค่าแบรนด์สู่โลกอนาคต ด้วยเครื่องมือ BFV Model

Brand Future Valuation สร้างมูลค่าแบรนด์สู่โลกอนาคต ด้วยเครื่องมือ BFV Model ชื่อเรื่อง : Brand Future Valuation สร้างมูลค่าแบรนด์สู่โลกอนาคต ด้วยเครื่องมือ BFV Model  

ชื่อผู้แต่ง : ณัฐพล อัสสะรัตน์ 

Call Number : 658.827 ณ342บ 2565 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 1 มี.ค.2566 หนังสือ “Brand Future Valuation สร้างมูลค่าแบรนด์สู่โลกอนาคต ด้วยเครื่องมือ BFV Model” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ โดยเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ที่มาจากศาสตร์ด้านการตลาด ด้านการจัดการองค์กร ความเป็นผู้ประกอบการ และด้านการเงิน ล้วนเป็นกิจกรรมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกที่ต้องทำงานประสานกันเพื่อสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็งให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และนำไปสู่การสร้างมูลค่าแบรนด์ในอนาคต ซึ่งหนังสือเล่มนี้พร้อมที่จะแนะนำเทคนิคกับกลยุทธ์ในการจัดการแบรนด์ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป มาค้นหาคำตอบ ? ได้ จากหนังสือเล่มนี้ 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oBrand Future Valuation สร้างมูลค่าแบรนด์สู่โลกอนาคต ด้วยเครื่องมือ BFV Model/ ณัฐพล อัสสะรัตน์,

 

Brand Future Valuation สร้างมูลค่าแบรนด์สู่โลกอนาคต ด้วยเครื่องมือ BFV Model