Easy English in Use พูดอังกฤษง่าย ๆ ใช้ได้จริง!

Easy English in Use พูดอังกฤษง่าย ๆ ใช้ได้จริง!ชื่อเรื่อง : Easy English in Use พูดอังกฤษง่าย ๆ ใช้ได้จริง! 

ชื่อผู้แต่ง : แพก, ซอนยอบ 

Call Number:  428.24 พ954อ 2562 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  9 ก.ย.2563 หนังสือ “Easy English in Use พูดอังกฤษง่าย ๆ ใช้ได้จริง!”   เนื้อหาประกอบด้วยบทสนทนาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้บ่อย เช่นเ เรื่องเรียน การทำงาน การขอความช่วยเหลือ  ซื้อของ ฯลฯ และยังมีภาพประกอบการ์ตูน พร้อมไฟล์ MP3 ฝึกฟัง พูด สำเนียงจากเจ้าของภาษาได้ ใครสนใจพูดภาษาอังกฤษเก่ง ๆ เล่มนี้ ได้ทุกสถานการณ์ ! 


 Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oEasy English in Use พูดอังกฤษง่าย ๆ ใช้ได้จริง! / Baek Seon Yeob ; ตรองสิริ ทองคำใส, ผู้แปล

 Easy English in Use พูดอังกฤษง่าย ๆ ใช้ได้จริง!