วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชื่อวารสาร: วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Journal of Liberal Arts Thammasat University
Print ISSN: 1513-9131
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 28 ม.ค.2563 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (double blinded peer-reviews) จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการศึกษา การค้นคว้าใหม่ๆ ทฤษฎี การวิจัย วิธีวิทยา และแนวคิดในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ได้แก่  ภาษา วรรณกรรม ภาษาศาสตร์ ปรัชญา การศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บรรรณารักษศาสตร์  จิตวิทยา มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ เปิดรับบทความที่เขียนด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ งานแปลทางวิชาการ วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับแรก เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
    Description: The Journal of Liberal Arts, Thammasat University is a double blinded peer-reviews academic journal with the aims of promoting new research and findings as well as theory and methodology in the fields of social science and humanities include in language, literature, linguistics, philosophy, education,geography, history, information science, psychology, anthropology and sociology. It accepts articles in Thai, English or other languages in the forms of academic article, research article, review article, book review or translated academic publication. The Journal of Liberal Arts, Thammasat University published twice a year (1st issue January – June, 2nd issue July – December). The publication is in book form and online. However, from 2019, it is to be online only.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Journal of Liberal Arts Thammasat University