วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรชื่อวารสาร: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : Journal of Social Sciences Naresuan University
Print ISSN: 1686-9192
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 19 ก.พ.2563 : วารสาร สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หรือปกิณกะ ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส ขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารจะครอบคลุมเนื้อหา เกี่ยวกับสาขาจิตวิทยา, ประวัติศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ และ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกเป็นผู้อ่านทบทวน (Peer Review) ทั้งนี้กองบรรณาธิการใช้ระบบที่ผู้ประเมินและผู้เขียนบทความต่างไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (double-blind review) บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดพิมพ์รายปี ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
    Description: Faculty of Social Sciences, Naresuan University produces an academic journal ‘Social Sciences’, in an aim to create a platform to stimulate exchange of up to date scholarly works and research in the field of social sciences. This journal uses double-blinded peer review by inside and outside expertized referees. Selected papers are published in forms of hard copy, and digital version on the

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : Journal of Social Sciences Naresuan University