ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย หนังสือ วารสาร และ ฐานข้อมูลวิชาการ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ทั้งสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาญี่ป่นเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ที่มีในสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ดังนี้

หนังสือ ฉบับพิมพ์ (hard copy) 

 • หนังสือ/ตำราทางศิลปศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (hard copy) รวมจำนวน 6,140 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC
  1. หนังสือ/ตำราทางศิลปศาสตร์พื้นฐาน ภาษาไทย จำนวน 660 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 765 ชื่อเรื่อง รวมจำนวน 1,425 ชื่อเรื่อง
  2. หนังสือ/ตำราสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาษาไทย จำนวน 1,694 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 1,372 ชื่อเรื่อง รวมจำนวน 3,066 ชื่อเรื่อง
  3. หนังสือ/ตำราสาขาวิชาภาษาญี่ป่นเพื่อการสื่อสาร ภาษาไทย จำนวน 200 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 119 ชื่อเรื่อง รวมจำนวน 319ชื่อเรื่อง
  4. หนังสือ/ตำราสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ภาษาไทย จำนวน 612 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 715 ชื่อเรื่อง รวมจำนวน 1,327 ชื่อเรื่อง/ 4,003 เล่ม (รายชื่อหนังสือ: PDF )
Row Hit Heading
1 660 oคณะศิลปศาสตร์
2 1694 oคณะศิลปศาสตร์ — การโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 200 oภาษาญี่ปุ่น — การใช้ภาษา
4 612 oภาษาอังกฤษ — การใช้ภาษา
5 765 oFaculty of Liberal Arts
6 715 oFaculty of Liberal Arts — English Business Communication
7 1372 oFaculty of Liberal Arts — Hotel Studies and Tourism
8 119 oJapanese language

วารสาร ฉบับพิมพ์ (hard copy)

 • วารสารทางศิลปศาสตร์ฉบับพิมพ์ (hard copy) ภาษาไทยจำนวน 47 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษจำนวน 26 ชื่อเรื่อง รวมจำนวน 73 ชื่อเรื่อง ตรวจสอบได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › OPAC
  1. วารสารสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวฉบับพิมพ์ (Hard copy)  ภาษาไทย จำนวน 24 รายการ ภาษาอังกฤษ จำนวน 18 รายการ รวมจำนวน 42 รายการ
  2. วารสารสาขาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจฉบับพิมพ์ (Hard copy) ภาษาไทย จำนวน 13 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ จำนวน 11 ชื่อเรื่อง รวมจำนวน 24 ชื่อเรื่อง
Row Hit Heading
1 47 oคณะศิลปศาสตร์ — วารสาร
2 24 oคณะศิลปศาสตร์ — การโรงแรมและการท่องเที่ยว — วารสาร
3 13 oคณะศิลปศาสตร์ — ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ — วารสาร
4 26 oFaculty of Liberal Arts — Journal
5 11 oFaculty of Liberal Arts — English Business Communication — Journal
6 18 oFaculty of Liberal Arts — Hotel Studies and Tourism — Journal

วารสาร ฉบับออนไลน์ (e-Journal) 

 • วารสารทางศิลปศาสตร์  ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวนทั้งหมด 4,871 ชื่อเรื่อง มีวารสารไทยจำนวน 107 ชื่อเรื่อง และภาษาต่างประเทศในฐานข้อมูล EBSCO/ Publication จำนวน 4,764 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้  Language & Linguistics จำนวน 765 ชื่อเรื่อง Literature & Writing จำนวน 1,099 ชื่อเรื่อง Social Sciences & Humanities จำนวน 2,127  ชื่อเรื่อง Sociology จำนวน 773  ชื่อเรื่อง เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › EBSCO HOST (เข้าด้วย User Name: siam Password: library@2566)
 1. วารสารสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน 2955 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน 55 ชื่อเรื่อง  เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-การโรงแรมและการท่องเที่ยว และวารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 2900 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> https://e-library.siam.edu/ebsco-host/ คลิกที่ Publications Finder
 2. วารสารสาขาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน 1,916 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารไทย จำนวน 52 ชื่อเรื่อง เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-ทางด้านภาษาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ จำนวน 1,864 ชื่อเรื่อง เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> https://e-library.siam.edu/ebsco-host/ คลิกที่ Publications Finder

หนังสือ ฉบับออนไลน์ (eBooks

 • EBSCO E-Books ภาษาอังกฤษ มีมากถึง 217,307 ชื่อเรื่อง เข้าถึงได้ที่:  https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host คลิกที่ Research Databases (เข้าด้วย User Name: siam Password: library@2566)
 • SE-ED E-library eBooks ภาษาไทย มีจำนวน 138 ชื่อเรื่อง เข้าถึงได้ที่:  https://se-ed.belibcloud.com (เข้าด้วย UserName: ใช้ E-mail ของม.สยาม ที่ลงท้ายด้วย @siam.edu และ Password: ใช้ 4 ตัวแรกของชื่อและ 4 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ รวมเป็น 8 ตัวอักษร)

 ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์

 • ฐานข้อมูล EBSCO HOST: Academic Search Complete ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสยาม  มี peer-reviewed full text มากถึง 10,593 บทความ เข้าถึงได้ที่:  https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host คลิกที่ Research Databases (เข้าด้วย User Name: siam Password: library@2566)
 • ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text มีข้อมูลมากกว่า 6132000 รายการ เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ EBSCO Host คลิกที่ EBSCO Discovery Service (เข้าด้วย User Name: siam Password: library@2566)
 • ฐานข้อมูล Thai Journal Online (ThaiJO) /TCI เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › ThaiJO มีวารสารทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 294 ชื่อเรื่อง เข้าถึงแต่ละรายการได้ที่:  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ฐานข้อมูล ThaiLIS  ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ในประเทศ เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 614,889  รายการ   (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 2566) เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › ThaiLIS
 • ฐานข้อมูลเครือข่าย TU-ThaiPUL ที่ใช้ระบบEDS ค้นและยืมได้จากห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย ร่วม 13 สถาบันได้แก่ ม.สยาม / ม.รังสิต / ม.หอการค้าไทย / ม.กรุงเทพ / ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ / ม.นวมินทราธิราช / ม.ศรีปทุม / ม.พายัพ / ม.อัสสัมชัญ /ม.ธรรมศาสตร์ / ม.มหิดล / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีทรัพยากรสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชา/ครบทุกหลักสูตร และมีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการ อาทิเช่น มีจำนวนหนังสือที่สามารถยืมระหว่างสถาบัน จำนวน 2,416,344 รายการ(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 2566) และ มีฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่สามารถขอใช้ร่วมกันในเครือข่าย TU-THAIPUL มากกว่า 150 ฐาน เข้าถึงได้ที่: https://e-library.siam.edu และเลือกที่ › 13 สถาบัน 
 •  ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยสยาม (e-Research / Digital Collection Siam Uinersity) ประกอบด้วยผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ โครงงาน/สหกิจศึกษา ซึ่งมีทรัพยากรจำนวน 7417  รายการ เข้าถึงได้ที่ https://e-research.siam.edu/

หากอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องการเสนอแนะทรัพยากรฯ เข้าห้องสมุด ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักฯ https://e-library.siam.edu ที่ › เสนอซื้อทรัพยากร