ห้องสมุดมารวย – สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

ห้องสมุดมารวย และ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่

งาน Siam Open House 2017 เชื่อมโลกการเรียนรู้ กับการทำงาน

SiamOpenHouse-สยามนิทรรศ มหาวิทยาลัยสยาม

แผนผังเข้าชมงานSiam Open House 2017
แผนผังเข้าชมงานSiam Open House 2017

เป็นการแสดงนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์และนักศึกษาที่หลากหลายทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ และการศึกษานานาชาติ  นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 30 สถาบัน ซึ่งร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ครั้งแรกมีชื่อว่า “แผนกห้องสมุด” ตั้งอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 1 ในปี พ.ศ.2523 ได้ย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่อาคาร 3 (อาคารอนุสรณ์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช) โดยมีที่ทำการอยู่ที่ชั้น 1 ชั้น 2 และส่วนหนึ่งของชั้น 3 และตั้งเป็นหน่วยงานที่มีสถานะเป็นสำนัก ชื่อว่า “สำนักหอสมุด (Central Library)” ในปี พ.ศ. 2528 ได้ย้ายที่ตั้งสำนักหอสมุดมาอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) จนกระทั่งปัจจุบัน โดยมีพื้นที่ครอบคลุม ชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคาร ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการออกแบบและตกแต่งภายในใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (Academic Resource Center)” จนกระทั่งปัจจุบัน

library siam.edu siam university ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม

ปัจจุบันห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มีพื้นที่ให้บริการบริเวณประตูทางเข้า-ออก เป็นจุดให้บริการยืมคืน ติดต่อแลกบัตรสมาชิกเข้าออก และเมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้มาใช้บริการ โดยเพิ่ม “พื้นที่การเรียนรู้อเนกประสงค์ (Learning Space)” ได้แก่ พื้นที่ในการจัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ (3D Theatre Zone) พื้นที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ระบบจอสัมผัส (Touchscreen Computer Zone)  พื้นที่ให้บริการฟังเพลงด้วยเครื่อง iPod และเครื่องเล่น MP3 พื้นที่ให้บริการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Living Library Zone) โดยมีที่นั่ง โซฟาสำหรับพบปะพูดคุยกัน  (Relaxing Area) ส่วนจัดนิทรรศการสำหรับจัดแสดงผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสยาม ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เนต WiFi ความเร็วสูง สัญญาณครอบคลุมทั่วทั้งห้องสมุด และล่าสุดได้จัดให้มี ส่วนการประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยแนะนำการสืบค้นทรัพยากรด้วยโปรแกรมฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยสยาม

library siam.edu siam university ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม

 

สำหรับระบบสารสนเทศของห้องสมุด ทางสำนักทรัพยากรสารสนเทศ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้เป็นการพัฒนาจากภายในตัวบุคคลากร ให้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมา นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีผลต่อการพัฒนาทางสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศของห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศให้เท่าทันหรือทัดเทียมกับสังคมยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีสื่อสารในโลกโซเชี่ยลให้มากขึ้น โดยเริ่มจากการปรับปรุงเว็บไซต์ให้รองรับและเป็นมิตรกับอุปกรณ์สมาร์ตโฟน นอกจากนี้ยังเริ่มพัฒนาโครงการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดีย (Social Media) มีการใช้สังคมออนไลน์ (Social Network) ในการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น

ในยุคแห่งนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ห้องสมุดสำนักทรัพยากรได้ตั้งความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างเครือข่ายที่ร่วมพัฒนาห้องสมุด อันจะเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ห้องสมุดให้มากขึ้นต่อไป

library siam.edu siam university ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม

ห้องสมุดมารวย

ห้องสมุดมารวย ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university libraryมหาวิทยาลัยสยามได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดสร้างห้องสมุด “มารวย@สยาม” ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สมัยใหม่ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีพิธีเปิดห้องสมุด “มารวย@สยาม” อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553  มหาวิทยาลัยสยามถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในโครงการ University Networking แห่งที่ 21 ที่จะทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขยายความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารเงินและการลงทุนออกไปให้กว้างขวาง มากขึ้น โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะร่วมพัฒนาหลักสูตรและเปิดสาขาวิชาตลาดทุน เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการลงทุน รวมทั้งสนับสนุนสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน นับเป็นอีกหนึ่งในการสร้างบุคลากรและผู้ลงทุนที่มีคุณภาพของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างยั่งยืนของตลาดทุนไทยในอนาคต

ห้องสมุดมารวย มหาวิทยาลัยสยาม (Siam University Maruey Library) เป็นห้องสมุดในรูปลักษณ์ใหม่ที่ผสมผสานการตกแต่งที่สดใส ทันสมัย โปร่งโล่ง สบายตา เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเงินและการลงทุนที่ทันสมัยและครบวงจร สำหรับผู้ที่สนใจ ทั้งคนที่อยู่ในแวดวงการเงินและการลงทุน

อัตลักษณ์สำคัญที่ทำให้เป็นห้องสมุดมารวยเป็น “ห้องสมุดมีชีวิต” คือ
การจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เป็นประจำทุกปี  ทั้งในด้านการเงิน การลงทุน การบริหารธุรกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้แสวงหาความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงิน ตลอดจนการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ห้องสมุดให้บริการหนังสือแนววิชาการส่วนใหญ่ หนังสือเบาสมอง นวนิยายบ้างเป็นบางส่วน นอกจากนี้ยังมีโซนให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูล มีมุมหนังสือที่หลากหลาย เช่น มุมหนังสือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุมหนังสือซีไรท์ มุมหนังสือ 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน มุมวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และมุมหนังสือเด็ก เป็นต้น

ห้องสมุดมารวย มหาวิทยาลัยสยาม maruey@siam university library อ่านฟรี หนังสือภายในห้องสมุดยังมีร้านกาแฟ โดยอนุญาตให้ผู้ที่มาใช้บริการสามารถนำน้ำดื่ม ชา กาแฟ รวมถึงขนมเข้ามารับประทานภายในบริเวณห้องสมุดได้ ทำให้ผู้ที่มาใช้บริการสามารถเพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือได้อย่างมีอรรถรส ทั้งSearch ทั้งServed ไปพร้อมๆ กัน

สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 2 และ ชั้น 3
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2457-0068, 0-2868-6000, 0-2867-8000 ต่อ 5142, 5143, 5243, 5245 กด 21-24, 26 โทรสาร 0-2457-3982, 0-2868-5044

เว็บไซด์ library.siam.edu/  แฟนเพจ : facebook.com/lib.siam.edu/

ห้องสมุดมารวย – สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม