กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host & EDS ครั้งที่ 1/2020

กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host & EDS ครั้งที่ 1/2020 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 จำนวน 3 รอบ โดยในรอบแรก เวลา 11.00-12.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 13.00-14.00 น. และรอบที่ 3 เวลา 14.30-115.30 น. ณ ห้องดิจิตอล อาคาร 12  สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งสำนักฯ ได้จัดกิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host  ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 113 คน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศและช่วยให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะในการใช้/สืบค้น/ค้นคว้าหาข้อมูล และความรู้ จากฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO Host  ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ สามารถสืบค้นสารสนเทศด้านพยาบาล ได้จาก ฐานข้อมูลออนไลน์ย่อยๆ ที่อยูในฐานใหญ่ EBSCO Host  ได้แก่

  •   “Academic Search Complete” เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมในหลายสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร์ (รวมทั้ง food science) วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ จากวารสารต่างๆ รวมกว่า 4,600 ชื่อเรื่อง มี peer-reviewed full text มากถึง 3,900 บทความ โดยมีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1975
  • “Medline Complete” เป็นฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์ที่สําคัญและเป็นที่รู้จักกันดีประกอบด้วยข้อมูลแบบเต็ม จากวารสารชั้นนําด้านการแพทย์โดยตรง จํานวนมากกว่า 2,100 รายชื่อและดรรชนีจากวารสารต่าง ๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วน
  • “DynaMed” ฐานข้อมูลด้านการแพทย์ที่สําคัญและทันสมัยที่สุดเป็นประโยชน์ยิ่งในด้านข้อมูลทางการแพทย์เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา การใช้ยา การทําหัตถการต่าง ๆ และข้อมูลสําหรับผู้ป่วย มีการตรวจสอบเนื้อหาของวารสารทางการแพทย์ จํานวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่องในแต่ละวัน.
  • ฐานข้อมูล EDS (EBSCO Discovery Service) เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชา มีจำนวนมากกว่า 6,132,000 รายการ และยังเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ซึ่งมหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อให้บริการร่วมกับกลุ่ม TU-THAIPUL โดยมีสมาชิกกลุ่มรวม 10 สถาบัน ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้บริการยืมระหว่างสถาบันได้จากคู่มือ ดังนี้

    คู่มือการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter-Library Loan (ILL) เครือข่าย TU-THAIPUL & 2LibPlus

    Manual Guide TU-THAIPUL & 2LibPlus-ILL (Inter-Library Loan)


นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับการอบรม รอบแรก เวลา 11.00-12.00 น. จำนวน 39 คน


นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับการอบรม รอบที่ 2 เวลา 13.00-14.00 น. จำนวน 38 คน


นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับการอบรม รอบที่ 3 เวลา 14.30-15.30 น. จำนวน 36 คน


คลิก สืบค้นจากเว็บไซต์เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ EBSCO HOST 

มหาวิทยาลัยสยาม siam university library ห้องสมุด

(เข้าใช้นอกเครือข่ายด้วย User Name: siam Password: library@2562)กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์และการยืมระหว่างห้องสมุด